I. Obecné informace

 1. „Provozovatelem“ služeb a produktů výukového portálu Edukavka je společnost DESCARTES Edukavka, s.r.o., se sídlem Svratouch 104, 539 42, IČ: 09057803, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, zastoupena jednatelkou Mgr. Radkou Pokornou, která zároveň provozuje web edukavka.cz (včetně poddomén, dále jen www.edukavka.cz nebo edukavka.cz).
 2. „Uživatel“ je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím výukového portálu využívá služeb nabízených portálem Edukavka na webových stránkách edukavka.cz.
 3. Provozovatel je majitelem autorských práv k výukového portálu Edukavka, zejména výukových videí, textů, testů a dalších výukových materiálů Edukavka, které podléhají ochraně autorských práv.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny.
 5. Provozovatel poskytuje uživateli právo užívat výukový portál Edukavka pro účely vlastního vzdělávání, školní výuku a jiné obdobné činnosti tohoto typu, a to na dobu určitou.
 6. Právo užívat výukový portál Edukavka se poskytuje jako nevýhradní a za úhradu.
 7. Provozovatel má právo výukový portál Edukavka inovovat, pozměňovat a vylepšovat (což může na čas omezit funkce vzdělávacího portálu).

II. Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel je oprávněn provádět změny v obsahu a náplni vzdělávacího portálu.
 2. Provozovatel je povinen umožnit uživateli využití vzdělávacího portálu po celou dobu trvání zakoupené licence/ kreditu, s výjimkou nezbytně nutných servisních odstávek.
 3. Provozovatel je povinen umožnit uživateli plné využití vzdělávacího portálu do pěti dnů od úhrady zakoupené služby.
 4. Provozovatel je povinen chránit osobní údaje uživatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známým jako GDPR. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.
 5. V případě, že výukový portál není plně funkční, déle než 14 dní, má uživatel právo po prokázání (např. nefungující ho přístupu) na odstoupení od smlouvy a vrácení poměrné částky (za jednotlivé dny, kdy portál nemohl využívat). Uživatel je povinen před tímto na nefunkčnost svého účtu upozornit provozovatele a požadovat nápravu.

III. Práva a povinnosti uživatele

 1. Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní a studijní potřeby vzdělávacího portálu. Účastník tímto svoluje k uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce kurzu do databáze vzdělávacího portálu.
 2. Uhrazením ceny licence vyslovuje uživatel svůj souhlas s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webu www.edukavka.cz.
 3. Uživatel není oprávněn propůjčovat svůj login a heslo třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má DESCARTES Edukavka, s.r.o. právo zrušit jeho účet bez udání důvodu a nevracet uživateli jeho vklad.
 4. Veškeré studijní materiály jsou chráněny autorským zákonem.
 5. DESCARTES Edukavka, s.r.o. tímto výslovně zakazuje jakoukoli další distribuci či zpřístupňování obsahu vzdělávacího portálu třetím osobám.
 6. Uživatel bere na vědomí, že výukový portál Edukavka se vyvíjí na základě zpětné vazby uživatelů a dle nově dostupných moderních trendů v online výuce. Z toho důvodu mohou být některé funkce výukového portálu aktualizovány, ukončeny či nahrazeny novými.
 7. Uživatel je povinen využívat výukový portál pouze a jen v rámci vlastní vzdělávací, výukové a jiné obdobné činnosti.
 8. Uživatel nesmí výukový portál ani jeho jakoukoliv část využívat pro tvorbu obdobných systémů.
 9. Uživateli je zakázáno využívat výukový portál jakýmkoliv způsobem, který by mu generoval jiný prospěch než zlepšení jeho odborné, výukové a jiné obdobné činnosti.
 10. V případě porušení povinností stanovených v části III. je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele bez udání důvodu a nevracet uživateli jeho vklad.

Platební podmínky

 1. Cena je stanovena aktuálním ceníkem přístupným na internetových stránkách www.edukavka.cz. Veškeré ceny uvedené v ceníku jsou uvedeny včetně DPH.
 2. Cena za výukový licenční systém pro školy je splatná do 15 dní od objednávky provedené prostřednictvím edukavka.cz.
 3. Cena za kredit pro individuální výuku je splatná před započetím výuky prostřednictvím výukového portálu edukavka.cz.
 4. Pokud je uživatel v prodlení s úhradou ceny pro školní licence alespoň 5 dnů od data splatnosti faktury, je provozovatel oprávněn odepřít mu vstup na vzdělávací portál.

IV. Reklamace a odstoupení od smlouvy

 1. Podmínky reklamace služeb se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Reklamace v případě nemožnosti řádného užívání služeb uplatňuje uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané společnosti DESCARTES Edukavka, s.r.o.
 3. Uživatel má dle občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy může uživatel zaslat na poštovní adresu či na adresu elektronické pošty provozovatele.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Tyto podmínky jsou platné od 20.8. 2020.